Projecten

 •  Adviseur bij het team Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. – lopend 2020- Bezig met een inhuuropdracht aan verschillende educatie- en coördinatie opdrachten over afval, zwerfafval, duurzaamheid bij basisscholen in diverse gemeenten.

•  Interviewronde afvalscheiding bij basisscholen in de Bilt.  In gemeente de Bilt zijn vele basisscholen afval aan het scheiden in de klas. Maar hoe staat het ervoor? Doet elke school mee? Is de hoeveelheid restafval verminderd? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de belemmeringen? De inventarisatie en de interviews met de schooldirecteuren levert de gemeente inzicht op en mogelijkheden tot volgende stappen. Opdrachtgever: de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) voor gemeente de Bilt.

•  Adviesopdracht: Inventarisatie strategie fondsenwerving lectoraat. Bij de Hogeschool Utrecht zijn vergevorderde plannen om een lectoraat op te richten over integrale zorg. Om buiten de gebaande paden financiering te onderzoeken is een eerste aanzet gemaakt om hiervoor een strategie te bepalen.

•  Projectcoördinatie en communicatie van het educatieproject ‘Almere geeft Energie‘ voor Stichting Stad & Natuur Almere. Basisscholen in Almere kregen de gelegenheid om in co-creatie aan de slag te gaan met energie-educatie.

•  Organisatie en coördinatie van een Netwerkbijeenkomst. Voor het programma Duurzaam Door (RVO) is een bijeenkomst over regionale samenwerkingsvormen georganiseerd in het inspirerende CliniClowns College. Doel was de uitwisseling van kennis en ervaring van en voor de verschillende netwerken rond thema’s als energie, duurzaamheid en mobiliteit.

•  Adviesopdracht voor Stichting Stad & Natuur Almere over de kansen van meer technologie en energie educatie in het onderwijs  Wat zijn de trends in landelijk en regionaal beleid rondom techniek in het onderwijs, en welke mogelijkheden biedt dit voor Stad & Natuur.

•  Presentatie ‘Geven aan Groen’ voor de ledenvergadering van IUCN-NL, zijn de resultaten en bevindingen van de adviesopdracht ‘Geven aan Groen’ gepresenteerd. Groen Geven presentatie iucn

•  Adviesopdracht Verkenning van de verschillen en overeenkomsten in fondsenwerving bij de sectoren natuur en cultuur. Hoe kan het ‘Geven aan Groen‘ gestimuleerd worden, wat leren we van de sector cultuur?  Interviews en analyse van gegevens. Een opdracht voor Innovatie Agro & Natuur (EZ).
De rapportage downloaden: Samenvatting Groen Geven fondsenwerving in cultuur en natuur
Of lees het artikel geven aan groen

 Communicatie en projectbegeleiding bij het DuurzaamheidsFonds Houten. Dit lokale fonds stimuleert duurzame initiatieven van burgers of organisaties met financiën en expertise. 

•  Workshop Fondsenwerving en Crowdfunding  Voor Stichting Utrecht Natuurlijk een workshop gegeven voor belangstellenden over fondsenwerving.

•  Organisatie mini-symposiumDaar krijg je energie van!‘ Voor basisscholen in de provincie Utrecht is een mini-symposium georganiseerd over energiebesparing en energie-opwekking. Doel was het uitwisselen van ervaringen van schooldirecteuren die energiebesparing en -opwekking als uitdaging zagen. Met een mini-markt van verschillende aanbieders was deze kennisuitwisseling met het aanreiken van oplossingen een geslaagde bijeenkomst. Opdracht voor de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU).

•  Adviesopdracht over fondswerving en nalatenschappen bij natuur-beherende organisaties. Met het oog op de voorspelde ‘Gouden toekomst’ voor nalatenschappen, is het zaak een beeld te krijgen hoe de verschillende natuurorganisaties dit oppakken. Achterliggend doel is te kijken hoe de sector natuur als geheel hierin versterkt kan worden. Opdracht van deze verkenning voor Innovatie Agro & Natuur (EZ). Interne verslaglegging.

•  Redactie en inventarisatie voor het onderzoek ‘Energiebesparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen‘. Een pionerend onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Cailin Partners, Duurzaam Verenigen en W/E adviseurs in opdracht van de provincie Gelderland. Download hier het eindrapport Gelderse Sportaccomodaties en Scholen (sept 2015)

• Organisatie van ‘Energiek Vooruit!’ een congres over praktische duurzame maatregelen en energiebesparing voor sportverenigingen en sportaccommodaties, in samenwerking met Cailin Partners. De bijeenkomst van 18 september 2014 vond plaats op Papendal waar zo’n 175 deelnemers zich meldden om meer te horen (of te vertellen) over de te nemen duurzame stappen. Dit congres is in opdracht van de provincie Gelderland uitgevoerd.

• Organisatie van ‘Watts Next?’ een symposium over energiebesparing en duurzame gebouwen voor basisscholen en gemeentelijk vastgoed, in samenwerking met Cailin Partners. We realiseerden deze succesvolle bijeenkomst en energiemarkt voor de provincie Gelderland.

• Projectcoördinatie van hergebruik van gekapte bomen in de wijk Kerckebosch te Zeist, voor de Omgevingsdienst regio Utrecht. In samenwerking met de basisscholen in de wijk zijn nestkasten gemaakt op bezoekerscentrum de Boswerf. Met het VMBO college, CCZ, zijn picknickbanken gemaakt en teruggeplaatst in de wijk. Voor beide projecten zijn PR-momenten georganiseerd met de lokale bestuurders. Een daarvan was te zien bij RTV Utrecht als item ‘Keuze van de Kijker’.

• Organisatie van een bijeenkomst voor de Stroom waterpartners in samenwerking met Cailin Partners, over vervolg van het watereducatie programma in Zuid Holland. Voor Weizigt NME centrum is een ondersteunende Prezi presentatie gemaakt.

•  Projectcoördinatie van het communicatieproject de ‘Kunst van Recyclen’ voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Een serie workshops is aan kinderen van BSO’s aangeboden waarin het belang van recycling van elektrische apparaten naar voren kwam. Kinderen maakten een kunstwerk dat tentoongesteld is in de betreffende gemeente. Voor alle afgeronde workshops en tentoonstellingen zijn PR-momenten georganiseerd met lokale bestuurders.

•  Project- en procesbegeleiding, fondsenwerving voor basisschool de Zevensprong, te Houten voor het vergroenen van het schoolplein. Brugfunctie vervuld tussen leerkrachten, aannemer en gemeente Houten. Fondsen aangeschreven en gehonoreerd. Resultaat een uitdagender en groen speelgedeelte op het speelplein.

•  Interviewronde bij naschoolse kinderopvangorganisaties en advies over mogelijkheden voor natuur- en milieuactiviteiten, voor de gemeente Houten.

•  Workshops gegeven in NME arrangement over duurzaamheid voor kinderen in buitenschoolse opvang.

•  Website opzetten, inhoud en structuur opzetten over speelnatuur Cool Nature in samenwerking met bureau Niche, voor provincie Gelderland.